Skip to content

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pokiaľ má prevzatý tovar v čase, keď kupujúci vec prevzal, nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo akosť, nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať účel použitia a ošetrovacie symboly. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Kupujúci spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe chyby neúmerné (najmä ak nemožno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo nové komponenty bez chýb, ak sa týka chyba iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci spotrebiteľ v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, neodborným alebo neoprávneným zásahom, použitím, či údržbou. Záruka nebude tiež uznaná v prípade mechanického poškodenia spôsobeného kupujúcim, poškodenia spôsobeného nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Kupujúci je povinný oznámiť chybu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti nájsť. V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u chyby, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

-odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci

-bezplatné odstránenie chyby opravou

-primeraná zľava z kúpnej ceny

-vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Kupujúci musí oznámiť všetky zistené chyby písomne, a to buď e-mailom na obchod@metraz.sk alebo korešpondenčne na adresu G-Styl s.r.o. Šafárikova 9, 04801 Rožňava najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru.

 

V prípade, že kupujúci požaduje odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo bezplatné odstránenie chyby opravou, je potrebné reklamovaný tovar bezprostredne po oznámení reklamácie zaslať na G-Styl s.r.o. Šafárikova 9, 04801 Rožňava spoločne s kópiou predajného dokladu.

Copyright © G-Styl – Metrový textil, Šafárikova 9, 04801 Rožňava